Belangrijke informatie

Deze praktijk levert  de specialisatie psychosomatische fysiotherapie. Binnen deze specialisatie in de fysiotherapie maak ik veel gebruik van de methode Somatic Experiencing®. Daarnaast gebruik ik veel aspecten en oefeningen uit de Adem-en ontspanningstherapie, Cognitieve Therapie, NLP en Psychotonie (Haptonomie), toegespitst op wat de cliënt nodig heeft. Ter aanvulling en ondersteuning  kan ik u daarbij gratis een  cursus Mindfulness en/of ACT (Acceptance commitment therapie) aanbieden. Op www.demindfulfysiotherapeut.nl kunt u dan een eigen wachtwoord krijgen en kunt u de cursus zelfstandig online volgen en daar zo nodig bij worden begeleid.

U kunt een schriftelijke verwijzing van uw arts vragen maar Directe Toegankelijkheid (DTF= directe toegankelijkheid fysiotherapie) is ook mogelijk. Sommige verzekeraars eisen echter een schriftelijke verwijzing omdat ik contractvrij werk; ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars afgesloten, maar u kunt zelf de behandelkosten (gedeeltelijk) terugvragen bij uw verzekeraar. Zie ook: Informatie over afspraken, vergoedingen en tarieven.

 

Om de intake en  behandeling zo efficiënt en prettig mogelijk te doen verlopen, vraag ik u:

img_20160805_153848866

 • Bij de eerste afspraak uw ID, rijbewijs of paspoort mee te nemen om te kunnen tonen ter identificatie.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen met betrekking tot het aantal behandelingen fysiotherapie dat vergoed wordt op jaarbasis. Ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars, maar u kunt de facturen wel zelf indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Vaak wordt een ruim deel vergoed, mede afhankelijk van het soort polis dat u heeft: natura- of restitutiepolis.
 • Heel soms eist de verzekeraar  nog een verwijzing van een arts of psychiater als de behandelaar (zoals ik) geen contract heeft met de verzekeraar, dit is verschillend per verzekeraar, informeer daarom of lees uw polis goed door. Als u een verwijzing psychosomatische fysiotherapie heeft gekregen dan uw verwijzing, of een kopie daarvan, mee te nemen. Indien directe toegankelijkheid geaccepteerd wordt, ( zoals gebruikelijk in de fysiotherapie ), hoeft u geen verwijzing te regelen
 • In de wachtruimte (of zomers eventueel in de achtertuin) plaats te nemen tot u persoonlijk opgehaald wordt.
 • Afmeldingen minstens 24 uur van te voren, maar natuurlijk liever eerder, door te geven via sms, Whatsapp of door te bellen. Bij ziekte en/of coronaklachten graag voor 8.30 uur sóchtends bellen,appen of sms sturen, dan wordt de behandeling niet in rekening gebracht.
 • Afspraken goed te noteren, aangezien niet binnen 24 uur afgezegde afspraken in rekening kunnen worden gebracht (zie Betalingsvoorwaarden in de praktijk).
 • De huisregels in de wachtruimte te lezen.
 • Mijn tarieven te bekijken. Deze liggen ter inzage in de wachtruimte en staan op de website onder de kop Informatie over afspraken, vergoedingen en tarieven. In overleg kan een behandeling 45, 60 of 75 minuten duren.
 • Goed op uw eigendommen te passen, want de praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of zoekraken van uw eigendommen.
 • Bij behandeling van adolescenten bij de intake samen met een ouder of voogd te komen. Ik adviseer dan wel eerst naar de huisarts te gaan en een schriftelijke verwijzing van de huisarts te vragen. Tot 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering voor 18 behandelingen, daarna hangt het af van de aanvullende verzekering van de ouders wat er aanvullend nog vergoed wordt. Bij behandeling van jongeren onder de 18 wordt voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar vaak een schriftelijke verwijzing door een  arts gevraagd.

Naast psychosomatische fysiotherapie kunt u ook in behandeling zijn bij een algemeen fysiotherapeut of specialist zoals bekkenbodemfysiotherapeut of manueel therapeut. De verzekeraar vergoedt beide, mits het niet op dezelfde dag plaatsvindt. Psychosomatische fysiotherapie valt echter niet onder de chronische lijst en zal dus niet uit de basisverzekering maar uit de aanvullende verzekering vergoed worden.

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden krijgt u de eerste afspraak mee. Ze liggen tevens ter inzage in de wachtruimte.

 Kwaliteit

Ik voldoe aan :

 • Registratie BIG-register onder nummer 09034686304
 • Centraal kwaliteitsregister KNGF Psychosomatisch fysiotherapie
 • Afgeronde 3 jarige opleiding Psychosomatiek
 • Afgeronde 3 jarige opleiding Somatic Experiencing® Practitioner
 • Afgeronde cursus Mindfulness
 • Afgeronde cursus Functionele Neurologische Stoornis (FNS)
 • Afgeronde cursus Basis Systemisch Werk
 • (bijna) Afgeronde cursus EMI
 • Afgeronde cursus ACT
 • Katalepsie-inductie en hypnose cursus 2023 Dimence Deventer

Cliëntregistratie

Bij deze registratie is de Wet op de Persoonsregistratie van toepassing. Als fysiotherapeut heb ik geheimhoudingsplicht.

Privacy Policy

Praktijk Meermuidenshof van Margo Pen  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga  met persoonsgegevens.

Ik  doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Meermuidenshof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en na overleg met u;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil  wijzen en deze respecteren.
 • Uw  dossier 20 jaar bewaar, beveiligd tegen onbevoegde toegang, zoals gebruikelijk binnen de medische wetgeving in Nederland

Als Praktijk Meermuidenshof ben ik  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij  wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens. De volledige Privacy Policy inclusief mijn AVG verklaring ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Klachtenregelingp297974_2035376246_2

Het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie  (KNGF) heeft een klachtenregeling ingesteld en een klachten-commissie aangesteld. Ik verzoek u, als u een klacht over mijn behandeling of de praktijk heeft, deze zo snel mogelijk eerst met mij te bespreken. Mocht dat gesprek geen oplossing bieden, dan is er de  mogelijkheid uw klacht in te dienen bij het KNGF. De KNGF folder klachtenregeling  ligt ter inzage in de praktijk.

Samenwerking met deskundigen

Het complexe karakter van de problematiek rond psychosomatische klachten vraagt soms om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts, psycholoog, bedrijfsarts en andere disciplines. Uiteraard  gaat dit in overleg en horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Hiervoor zal ik altijd toestemming aan u vragen en rapportages kunt u altijd zelf ook vooraf  lezen. Het op elkaar afstemmen vergroot de kans op snel herstel.

Huisregels

Huisregels hangen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk